بایگانی روزانه: 1402-08-09

هراس طالبان از مردم؛ بحرانی که با خشونت_ورزی تشدید می_شود

طالبان در کشاکش سیاست و دیانت؛ از فشار پاکستان تا فتوای طالبان

طالبان در بیش از دو سال گذشته نه تنها در کسب مشروعیت داخلی و بین المللی موفق نبوده اند بلکه به سمت تشدید بحران به پیش می‌روند. گزارش اخیر سازمان ملل در مورد گستردگی کشتار، ناپدیدسازی، تعقیب، شکنجه و آزار اقشار مختلف جامعه و تلاش تازه طالبان، مبنی بر شناسایی …

توضیحات بیشتر »