بایگانی روزانه: 1402-03-15

The forgotten agony of Afghan women

The forgotten suffering of Afghan women

Dr. Mohammad Sharif Haidari The neglect of Afghan women’s suffering leads to the majority of society not becoming angry in the face of aggravating factors that intensify this suffering, such as widespread deprivation of women’s rights by the government. It prevents anyone from feeling fear and terror from all this …

توضیحات بیشتر »

بازخوانی مولفه‌های اساسی دولت مدرن

دولت در تعریف مدرن، دارای مولفه‌های اساسی است که آن را از دیگر گروه‌های اجتماعی و مدنی مثل انجمن‌ها، نهادهای آموزشی و مراکز دینی از یک طرف و گروه‌های سیاسی مثل احزاب سیاسی، شوراهای و تشکل‌های سیاسی از جانب دیگر، متمایز می‌سازد. عناصر چهارگانه مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت از …

توضیحات بیشتر »