بایگانی روزانه: 1402-09-06

تردیدها منطق تعامل با طالبان را تغییر میدهد

تردیدها منطق تعامل با طالبان را تغییر میدهد

خروج غیر منتظره آمریکا از افغانستان به معنای شکست این کشور از طالبان قلمداد گردید و مبتنی بر این انگاره دولت‌هاي همسایه تعاملی نزدیکی با طالبان برقرار نمودند. سرعت تحولات سبب گردید که اپوزیسیون فعالی نیز شکل نگیرد و طالبان به صورت انحصاری در جایگاه کنشگر از جایگاه دولت ملی …

توضیحات بیشتر »