بایگانی روزانه: 1402-07-26

مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان در منگنه طالبان و دولت پاکستان

مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان در منگنه طالبان و دولت پاکستان

این روزها که توجه رسانه ها و نهادهای بین المللی معطوف به زلزله هرات است، مهاجرین مقیم پاکستان شرایط بس ناگواری را تجربه می نمایند. از یک طرف تهدیدات فزاینده طالبان نسبت به افرادی که در دولت جمهوری و یا نهادهای بین المللی کار می نموده اند و از طرف …

توضیحات بیشتر »